Toimintalinja

TOIMINTALINJAN TARKOITUS

Toimintalinjan tarkoituksena on selkiyttää seuran toimintaa ja parantaa

yhteispeliä. Sen tehtävänä on selvittää jäsenille ja muille toiminnasta

kiinnostuneille, miksi seura on olemassa, millaisille arvoille seuran toiminta

perustuu, miten käytännön asiat seurassa hoidetaan ja millaisia palveluja

seura tarjoaa.

Toimintalinjan linjauksiin vaikuttavat seuran omat lähtökohdat, seuran historia

ja olemassa oleva seurakulttuuri. Seuran toimintalinjaukset ovat osa seuran

imagoa. Toimintalinjaa ovat olleet laatimassa seuran hallitus, ohjaajat ja harjoittelevien lasten vanhemmat. Useassa eri vaiheessa käytyjen keskustelujen ja pohdintojen kautta muotoutui Riihimäki Taekwondo ry:n toimintalinja. Toimintalinjaa tarkastellaan ja arvioidaan vuosittain.

SISÄLLYSLUETTELO:

 1. Visio
 2. Eettiset linjaukset
 3. Toiminnan tavoitteet
 4. Toimintaperiaatteet
 5. Organisaatio
 6. Pelisäännöt
 7. Urheilullisten ja terveiden elämäntapojen edistäminen
 8. Toimintamuodot
 9. Viestintä
 1. Visio

Riihimäki Taekwondo ry on Hämeen laadukkain kamppailu-urheiluseura ja yksi

Suomen taekwondoliiton aktiivisimmista junioriseuroista, joka tarjoaa laadukasta ja mahdollisimman monipuolista toimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille harrastajille.

 1. Eettiset linjaukset
 • Taekwondon kuusi elämänohjetta muodostavat perustan seuran

eettiselle toiminnalle – käytös, kunnioitus, kärsivällisyys,

vaatimattomuus, uhrautuvaisuus, mielen ja kehon puhtaus.

 • Kaikille harrastajille tarjotaan tasapuolinen mahdollisuus harjoitteluun,

ohjaukseen ja kehittymiseen kaikilla lajin osa-alueilla.

 • Harrastajat kokevat harjoituksissa onnistumisen iloa.
 • Kaikki harrastajat noudattavat terveellisiä elämäntapoja harjoituksissa,

seuran ja liiton tapahtumissa ja muussa elämässään.

 • Kaikki ovat tervetulleita seuran toimintaan, seuran jäsenet kunnioittavat

toisiaan ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Kaikille tarjotaan

mahdollisuus osallistua kilpailuihin.

 • Valmentajien, harrastajien ja vanhempien välillä on avoin

vuorovaikutuksellinen suhde.

 • Seuran tavoitteena on jatkuva kehittyminen. Seura kannustaa

harrastajiaan osallistumaan valmennustoimintaan ja heille taataan

mahdollisuus osallistua ohjaajakoulutuksiin.

 1. Toiminnan tavoitteet

Harrastustoiminnan tavoitteet (urheilulliset tavoitteet):

 • yleiset liikunnalliset taidot, lajitaidot, liikunnanilo, monipuolisuus,

tasavertaisuus, harjoittelun yksilöllistäminen, joukkuehenki

Seuratoiminnan tavoitteet:

 • taloudelliset tavoitteet, eettiset tavoitteet, hyvä yhteishenki,

valmennustavoitteet, tavoitteet harjoituksille, koulutustavoitteet, oma

harjoitussali, yhteistyö muiden seurojen kanssa

Kasvatukselliset tavoitteet:

 • terveelliset elämäntavat, päihteetön harjoitusympäristö, muiden

harrastajien kunnioittaminen ja kannustaminen, itsetunnon kehittymisen

tukeminen

Kilpailutavoitteet:

 • kaikkia harrastajia kannustetaan kilpailemaan, seura tukee

kilpailutoimintaa muun muassa tarjoamalle laadukkaat ja nykyaikaiset harjoittelumahdollisuudet, osallistumalla kilpailumatkojen kustannuksiin ja järjestämällä omia kilpailuja

Tavoitteiden toteutumisen seuranta:

 • jäsenmäärä
 • lisenssien määrä
 • harjoitteluaktiivisuus, junioreilla myös omatoimisen liikunnan kartoitus myClub-jäsenrekisterin kautta
 • valmentajien määrä ja koulutustaso
 • järjestettyjen kilpailujen ja leirien määrä
 • osallistuminen liiton tapahtumiin: kilpailut, leirit, koulutukset, seminaarit
 • saatujen avustusten määrä
 • valmentajien keskustelut, vetäjäpalaverit ja treenipäiväkirjat
 • seuran toimintakertomukset
 • kyselyt harrastajille ja vanhemmille
 1. Toimintaperiaatteet

 

Seuratoiminnan ja taloudenhoitoperiaatteet:

Hallitus laatii toimintasuunnitelman, joka käsitellään syyskokouksessa.

Rahastonhoitaja laatii yhdessä hallituksen kanssa talousarvion, joka käsitellään

syyskokouksessa. Hallitus arvioi toiminnan kulut ja tuotot. Tilinpäätös on

yhteinen koko seuran toiminnasta. Se käsitellään ja vahvistetaan vuosittain

syyskokouksessa. Tilinpäätöksen laatii rahastonhoitaja.

Hallitus laatii toimintakertomuksen vuosittain, joka esitetään syyskokouksessa.

Kertomus pitää sisällään yleisiä asioita, varsinaisen toiminnan,

kilpailutoiminnan, koulutus- ja valmennustoiminnan, jäsenistön, tiedotus- ja

suhdetoiminnan sekä taloudellisen toiminnan.

Seuran varainhankinta on hallituksen ja kaikkien toimijoiden vastuulla.

Varainhankinta koostuu peruskurssimaksuista, kausimaksuista, erilaisista

avustuksista, leirien tai kilpailujen tuotoista ja erilaisista talkootöistä.

Jokainen harrastaja on velvollinen maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun ja kausimaksun, jonka suuruuden päättää hallitus. Kausimaksuista tiedotetaan www-sivuilla, harjoitussalin ilmoitustaululla, suullisesti harjoituksissa ja jäsenrekisterin kautta.

Käytännön toimintaperiaatteita:

 • Kaikki seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä mm. käyttäytyminen salilla, terveelliset elämäntavat
 • Seura takaa päihteettömän harjoitusympäristön harrastajilleen.

Vanhemmat harrastajat opastavat esimerkillään uusia ja nuorempia

harrastajia.

 • Talkootyöstä informoidaan harrastajia ja halukkaat vapaaehtoiset

osallistuvat talkoisiin. Saadut rahat käytetään yhteiseksi hyväksi.

 • Junnujen vanhemmille järjestetään vanhempainiltoja tarvittaessa, 2-3 kertaa/vuosi.
 1. Organisaatio

Puheenjohtaja

 • hallituksen työskentelyn johtaminen ja kokousten valmistelu sekä

johtaminen, yleinen organisointi, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin ja

seuran edustajana toimiminen, salivuorot

 • toiminnan ja talouden suunnittelu
 • kurinpidollisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus seuran sääntöjen mukaisesti, seuratoiminnan kehittäminen

Sihteeri

 • toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa, arkistointi, anoo salivuorot

Rahastonhoitaja

 • laskuttaminen, laskujen maksaminen, kirjanpito, taloudellisen tilanteen seuranta ja tiedottaminen hallitukselle
 • avustusanomusten tekeminen yhteistyössä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa.

Opettaja / päävalmentaja

 • vastaa seuran yleisestä valmennuslinjasta seuran puheenjohtajan

kanssa, huolehtii yhdessä seuran nuorisovastaavan

ja puheenjohtajan kanssa valmentajien koulutuksesta sekä yhteisen

linjan luomisesta

Nuorisovastaava

 • junioritoiminnan koordinointi, rekrytoi uusia valmentajia yhdessä

päävalmentajan ja puheenjohtajan kanssa, vanhempainiltojen

organisointi, junioreiden vanhemmille tiedottaminen, yhteistyö muiden

seurojen nuorisovastaavien kanssa, liiton juniorivaliokuntatyö

 • osallistuu seuran yhteisen linjan suunnitteluun

Jäsenrekisterivastaava

 • Jäsenrekisterin ylläpito

 

Tiedottaja

 • www-sivujen ylläpitäminen, leireistä ja kilpailuista ym. tiedottaminen,

 

Valmentajat

 • kauden suunnittelu seuran yhteisen linjan mukaisesti, pelisäännöistä ja tavoitteita sopiminen, harjoitusten suunnittelu ja harjoituspäiväkirjan pitäminen
 • oman osaamisen kehittäminen osallistumalla aktiivisesti seuran harjoituksiin ja koulutuksiin sekä leireille
 • Ohjaajapalavereihin osallistuminen

Harrastajat

 • osallistuu yhteisten pelisääntöjen tekemiseen ja sitoutuu noudattamaan niitä, osallistuu aktiivisesti treeneihin ja muuhun seuran toimintaan

Lasten vanhemmat

 • pelisääntökeskusteluin osallistuminen ja sitoutuminen niihin, osallistuvat kuljettamiseen kilpailuihin ja leireille, vanhempainiltoihin osallistuminen,

lapsen kannustaminen urheiluharrastuksessaan

 1. Pelisäännöt

Pelisäännöt sovitaan vuosittain.

Junioreiden vanhemmille tehdään kysely, josta tehdään yhteenveto. Vanhempainillassa käydään yhteenveto läpi ja yhdessä vanhempien kanssa sovitaan juniorien vanhempien pelisäännöistä.

Pelisääntökeskusteluihin osallistuvat kaikki valmentajat ja seuran

puheenjohtaja.

Juniorit sopivat itse valmentajien ohjauksessa oman ryhmänsä

pelisäännöistä, käyttäen pohjana taekwondon kuutta elämänohjetta.

Pelisäännöt julkaistaan myClub-jäsenrekisterin llmoitustaululla ja lähetetään jokaiselle harrastajalle sähköpostilla.

Hallituksen kokouksessa pelisäännöt käydään läpi. Jos pelisääntöjen noudattamisessa tulee erimielisyyksiä ja ryhmä/valmentaja ei itse pysty ratkaisemaan tilannetta, niin valmentaja on velvollinen kysymään apua hallituksen jäseniltä ja nuorisovastaavalta.

Seuran juniorivastaava huolehtii pelisääntöjen muodostamisesta. Ajankohta vuosittain syyskuussa.

 1. Urheilullisten ja terveiden elämäntapojen edistäminen

Terveitä ja urheilullisia elämäntapoja tuodaan esille päivittäisessä toiminnassa kertomalla esimerkiksi riittävän unen ja ravinnon tarpeesta. Tämä tapahtuu luontevasti ohjaajien toimesta harjoitusten yhteydessä.

Juniorien vanhempia informoidaan liikunnan ja terveiden elämäntapojen tärkeydestä vanhempainilloissa. Yhtenä työkaluna otetaan käyttöön ”Urheilulliset Elämäntavat-vanhempainillan vetäjän opas” joka löytyy www.sport.fi-sivustolta. Opas jaetaan kaikille ohjaajille.

Ohjaajat tuovat myös omalla esimerkillään terveitä elämäntapoja esille.

Kaikki ohjaajat ovat sitoutuneet päihteettömään toimintaan kaikissa seuran tapahtumissa joissa juniorit ovat mukana.

 1. Toimintamuodot

Talvikaudella 2022-2023 RTKD järjestää 8 harjoitusta viikossa, yksi on suunnattu aikuisille, viisi lapsille sekä yksi perheille

Seuran jäsenmaksu on 30€. Harjoitusmaksu aikuisilla 180 € ja junioreilla 160 € vuodessa. Harjoitusmaksu laskutetaan kahdessa erässä, kevät- ja syyskaudella.

Vyökoe, eli graduointimaksu on 25 € (sisältää vyön).
Harjoituspaikkana toimii Riihimäen Kamppailu-urheilukeskus osoitteessa Teollisuuskatu 10 11130 Riihimäki

 1. Viestintä

Ulkoinen viestintä

Pääasiallisina kanavina toimivat verkkosivusto www.rtkd.fi ja Facebook-sivusto, joiden kautta saa informaatiota ja löytää tärkeimmät yhteystiedot.

Verkko- ja Facebook-sivujen ylläpidosta vastaa RTKD:n hallituksen nimeämä henkilö tai taho.

 

 

 

Sisäinen viestintä

 

Sisäisessä viestinnässä käytössä myClub-jäsenrekisterisovelluksen toiminnot sähköposti sekä tekstiviesti.

Tekstiviestiä käytetään kiireellisemmissä asioissa kuten aikataulumuutokset, peruutukset. Pääasiallisena kanavana myClub-jäsenrekisteri jonka kautta viestitään tarpeen mukaan koko seuralle, tietylle ryhmälle tai yksittäisille jäsenille. Käytössä on myös seuran sisäinen suljettu Facebook-sivusto.

Ohjaajilla ja hallituksella on käytössä myös oma Whatsapp-ryhmä keskinäiseen viestintään. Yhteisenä tiedostojen käytetään säilytyspaikkana Dropbox-tiliä.

Kriisiviestintä

 

Harjoitusten aikana sattuvissa tapaturmissa harjoituksen ohjaaja on välittömästi yhteydessä kyseisen juniorin huoltajiin, jos kyseessä alaikäinen harrastaja. Yhteystiedot saadaan harrastajan jäsentietokortilta myClubista.

Koko seuraa koskevassa kriisiviestinnässä pääasiallinen tiedottaja on seuran puheenjohtaja. Jos tämä on estynyt, hallitus valitsee keskuudestaan henkilön hoitamaan tiedotuksen.